checking init param for environments

Infor PM financial reporting - lepsze wyniki działalności całej firmy, oprogramowanie do prognozowania, Infor, raportowanie
Materiały do pobrania

Zobacz demo

Dowiedz się więcej
 • Chat
 • 00-800-1211440
 • ZMIEŃ KRAJ

  PRODUKTY:


  Infor PM (Performance Management) > Financial Reporting (Raportowanie Finansowe)

  Nie trudź się więcej nad sprawozdaniami finansowymi.

  Organy regulacyjne i akcjonariusze nakładają na dzisiejsze organizacje finansowe zadania związane z poprawą rozliczeń korporacyjnych, zwiększeniem przejrzystości informacji i dostarczaniem większej ilości informacji. Wymaga się od nich jednocześnie szybszego zamykania ksiąg i raportów.

  Rozwiązanie Infor PM Financial Reporting dostarcza zaawansowanych, ale jednocześnie przyjaznych dla użytkownika funkcji do sprawozdawczości finansowej. Umożliwiają one firmom szybką konsolidację globalnych informacji finansowych i pozafinansowych. Ponadto, aplikacje do zarządzania wynikami działalności umożliwiają przedsiębiorczym firmom automatyzację tworzenia, formatowania i dystrybucji sprawozdań finansowych, których jakość nie odbiega od formatu książkowego, a także sprawozdań zarządczych, zgodnych z przepisami prawnymi i potrzebami akcjonariuszy. Mniej czasu poświęca się na przygotowanie i formatowanie raportów finansowych, a więcej na analizę i prowadzenie działalności.

  Infor PM Financial Reporting pomaga firmom:

  • Automatyzować zbieranie i walidację danych finansowych w całej firmie, aby skrócić całkowity czas cyklu 
  • Dostosować się do zasad GAAP, IFRS oraz innych standardów sprawozdawczych poprzez stosowanie zintegrowanych rozwiązań firmy Infor w zakresie Financial Intelligence 
  • Zyskać natychmiastową produktywność dzięki wykorzystaniu gotowych szablonów do tworzenia globalnych i lokalnych raportów/sprawozdań finansowych  
  • Zaspokoić potrzeby biznesowe dzięki raportom generowanym ad hoc (karty wyników, raporty zarządcze itd) oraz raportom standardowym (raporty bilansowe, stany wpływów etc.) w różnych formatach eksportu
  • Zaoszczędzić czas dzięki harmonogramom i metodom dostarczenia raportów (subskrypcja, email, portal internetowy, druk etc.) 
  • Wykorzystać elastyczną, skalowaną architekturę, stosowną do ewoluujących potrzeb

  Rozwiązanie Infor PM Financial Reporting jest zintegrowaną częścią oferty Infor PM, która obejmuje również rozwiązania tj. Business Specific Analytics (BSA, Aplikacje Wspierające Specyficzną Analitykę biznesową), Strategic Management (Zarządzanie Strategiczne)Planning and Budgeting (Planowanie i Budżetowanie), Forecasting (Prognozowanie), Financial Consolidation (Konsolidacja Finansowa) oraz Expense Management (Zarządzanie Wydatkami)

  Infor PM Financial Reporting oferuje przedsiębiorczym firmom:

  Zdecentralizowane rozliczanie – możliwość zbierania danych używając centralnej bazy danych, gdzie są one konsolidowane i sprawdzane. Przesyłanie danych należy do zadań jednostek biznesowych, a nie departamentu Corporate Finance.

  Dane w czasie rzeczywistym – tworzenie raportów finansowych z wykorzystaniem bieżących danych, zamiast danych zbiorczych z końca miesiąca czy kwartału

  Uproszczoną sprawozdawczość – możlowośc przesyłania właściwych informacji właściwym ludziom we właściwym czasie i formacie, ustawiając system tylko jeden raz

  Alerty ostrzegawcze – możliwość podjęcia działania w momencie, kiedy rozwiązanie Infor zidentyfikuje rozbieżności między planowaną wydajnością i rzeczywistymi wynikami

  Wielowymiarowa analiza – pozwala ocenić mierniki i wyniki od najistotniejszej strony (np. organizacji, produktu, rynku, rachunku, inicjatywy strategicznej etc.) w celu łatwiejszego podejmowania decyzji

   

    Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się, jak Infor PM Financial Reporting może zmienić Twoją firmę.