Polityka prywatności Infor

Polityka prywatności Infor

Polityka prywatności Infor

Ostatnia aktualizacja: 18 kwietnia 2018 r.

Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności

Niniejszą witrynę internetową obsługuje spółka Infor (US), Inc. lub jedna z jednostek z jej grupy (określane dalej łącznie jako „Infor”, „my”, „nas” czy „nasz”). W niniejszej Polityce prywatności opisano Państwa prawa w zakresie ochrony prywatności w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania, przechowywania, udostępniania i chronienia przez nas Państwa danych osobowych. Obowiązuje ona w odniesieniu do witryny internetowej Infor.com oraz wszystkich powiązanych witryn internetowych, aplikacji, usług i rozwiązań niezależnie od sposobu, w jaki Państwo uzyskują do nich dostęp bądź z nich korzystają (nazywanych dalej łącznie „Witryną”). Przetwarzanie wszelkich informacji przez spółkę Infor, przy czym określenie to obejmuje wszystkich jej następców prawnych oraz wszystkie jej oddziały i jednostki z grupy, będzie ograniczać się do celów gromadzenia danych określonych w niniejszej Polityce prywatności.

TRUSTe

Jump to section:

Zakres i zgoda

Możemy w dowolnym momencie wprowadzić zmiany do niniejszej Polityki prywatności poprzez opublikowanie jej poprawionej wersji w niniejszej Witrynie. Poprawiona wersja wejdzie w życie w momencie jej opublikowania. W związku z tym zachęcamy Państwa do okresowego przeglądania niniejszej Polityki prywatności, aby być na bieżąco z informacjami na temat tego, w jaki sposób pomagamy chronić gromadzone przez nas dane osobowe. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian zapewnimy stosowne powiadomienie w niniejszej Witrynie przed wejściem tych zmian w życie.

Infor szanuje Państwa wybory. Mogą Państwo wybrać, czy chcą otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail, wiadomości SMS, rozmowy telefoniczne i listy pocztowe z naszej strony, korzystając z niżej opisanych metod rezygnacji (patrz „Jak można zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych” ). Jeżeli ustalimy, że do wysyłania wiadomości marketingowych potrzebujemy Państwa wyraźnej zgody, uzyskamy tę zgodę przed gromadzeniem danych albo w jego trakcie.

Tarcza Prywatności

Spółka Infor, przy czym określenie to obejmuje odpowiednich jej następców prawnych, jednostki zależne, oddziały i grupy, przestrzega postanowień programu Tarcza Prywatności UE-USA oraz programu Tarcza Prywatności Szwajcaria-USA w sposób opisany przez Departament Handlu USA w zakresie gromadzenia, wykorzystywania oraz przechowywania danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej i ze Szwajcarii do Stanów Zjednoczonych. Spółka Infor poświadczyła Departamentowi Handlu, że przestrzega zasad programu Tarcza Prywatności. W przypadku rozbieżności pomiędzy zasadami niniejszej Polityki prywatności i zasadami programu Tarcza Prywatności, zasady programu Tarcza Prywatności mają znaczenie nadrzędne. Aby uzyskać więcej informacji na temat programu Tarcza Prywatności i przejrzeć naszą certyfikację, proszę odwiedzić witrynę https://www.privacyshield.gov/.

Infor ponosi odpowiedzialność za przetwarzanie otrzymywanych danych osobowych, a na mocy postanowień Tarczy Prywatności możemy następnie przekazywać te dane podmiotowi zewnętrznemu działającemu jako agent w naszym imieniu. Infor przestrzega zasad Tarczy Prywatności w odniesieniu do wszelkich przypadków dalszego przekazywania danych osobowych z UE i Szwajcarii, w tym postanowień dotyczących odpowiedzialności w związku z dalszym przekazywaniem.

W odniesieniu do danych osobowych otrzymanych albo przekazywanych na mocy zasad programu Tarcza Prywatności Infor podlega zwierzchności amerykańskiej Federalnej Komisji Handlu w zakresie egzekwowania przestrzegania przepisów regulacyjnych. W określonych okolicznościach spółka Infor może być zmuszona ujawnić dane osobowe w odpowiedzi na zgodne z prawem żądania organów władzy państwowej, w tym w celu spełnienia wymogów dotyczących bezpieczeństwa narodowego i egzekwowania prawa.

W przypadku nierozstrzygniętych wątpliwości dotyczących ochrony prywatności albo bezpieczeństwa danych, których nie rozwiązaliśmy w sposób zadowalający, mogą Państwo również kontaktować się z podmiotem zewnętrznym zajmującym się rozwiązywaniem sporów z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (nieodpłatnie) pod adresem https://feedback-form.truste.com/watchdog/request

W określonych okolicznościach, które dokładniej opisano w witrynie internetowej Tarczy Prywatności https://www.privacyshield.gov, mogą Państwo powołać się na prawo do rozstrzygnięcia sporu w drodze wiążącego arbitrażu, gdy wyczerpane zostaną inne procedury rozwiązywania sporów.

Przekazywanie za granicę

Przyjmują Państwo do wiadomości, (a) że uzyskują Państwo dostęp do Witryny zlokalizowanej w Stanach Zjednoczonych, (b) że podają Państwo dane osobowe przedsiębiorstwu w Stanach Zjednoczonych oraz (c) że Infor musi przestrzegać przepisów prawa Stanów Zjednoczonych. Zgadzają się Państwo, że dane osobowe gromadzone w naszej Witrynie mogą być przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych albo jakimkolwiek innym kraju, w którym spółka Infor, jej jednostki stowarzyszone, partnerzy, podmioty świadczące usługi pochodne albo agenci prowadzą swoje obiekty, przy czym gdy dane znajdują się na takich obszarach jurysdykcji, dostęp do nich może odbywać się zgodnie przepisami prawa tych systemów prawnych. Każdy z tych krajów posiada inne przepisy o ochronie prywatności, które zapewniają różne stopnie ochrony Państwa danych osobowych oraz mogą być mniej restrykcyjne lub mogą nie być aż tak kompleksowe jak przepisy prawa obowiązujące w Państwa kraju.

Jak gromadzimy Państwa Dane osobowe

Gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, gromadzimy niżej wymienione rodzaje danych osobowych w celu umożliwienia Państwu dostępu do naszej Witryny i korzystania z niej oraz aby pomóc nam spersonalizować i poprawić Państwa komfort korzystania.

Dane, które gromadzimy automatycznie: gdy odwiedzają Państwo naszą Witrynę, gromadzimy informacje wysyłane nam przez Państwa komputer, telefon komórkowy bądź inne urządzenie, za pomocą którego uzyskują Państwo dostęp do Witryny. Wysyłane nam informacje mogą obejmować w szczególności: dane dotyczące stron, do których uzyskują Państwo dostęp, adres IP komputera, identyfikator albo unikatowy identyfikator urządzenia, typ urządzenia, informacje geolokalizacyjne, informacje dotyczące komputera i połączenia, informacje dotyczące sieci komórkowej, statystyki dotyczące wyświetleń stron, informacje dotyczące ruchu przychodzącego i wychodzącego na naszych stronach, przekierowującego adresu URL, dane reklamowe oraz standardowe dane dziennika sieci Web i inne informacje. Możemy również gromadzić anonimowe informacje poprzez korzystanie z plików cookie i sygnałów nawigacyjnych.

Dane przekazywane nam przez Państwa: możemy gromadzić dane osobowe, takie jak Państwa imię inazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail iinne podobne informacje, które wprowadzają Państwo bezpośrednio wnaszej Witrynie albo wzwiązku znią. Na ogół dane osobowe są wymagane, gdy: (i) klienci Infor rejestrują się do korzystania zobszaru portalu klienta wnaszej Witrynie oraz (ii) gdy osoby odwiedzające naszą Witrynę żądają określonych informacji na temat produktów iusług Infor. Wprzypadku niepodania żądanych danych osobowych mogą Państwo nie być wstanie uzyskać dostępu do całości albo części Witryny albo zakupić produktów iusług.

Inne metody gromadzenia: możemy również gromadzić informacje od Państwa albo na Państwa temat na inne sposoby, takie jak w ramach Państwa kontaktu z naszym zespołem wsparcia klienta, poprzez Państwa wyniki w przypadku udzielenia odpowiedzi w ankiecie oraz Państwa interakcje z członkami rodziny korporacyjnej Infor albo innymi przedsiębiorstwami.

Gromadzenie i przetwarzanie danych w roli usługodawcy: w niektórych przypadkach Infor zarządza Witryną w imieniu swoich klientów, a w takich okolicznościach nie mamy bezpośredniej relacji z osobami fizycznymi na temat których, dla których czy od których gromadzone są dane osobowe. Jeżeli są Państwo klientem albo użytkownikiem końcowym bezpośredniego klienta Infor (na przykład użytkownikiem końcowym produktów lub usług naszego klienta) i mają Państwo pytania albo zażalenia dotyczące sposobu przetwarzania Państwa informacji, proszę skontaktować się bezpośrednio z naszym klientem. Rozumieją Państwo, że korzystanie z tej Witryny może podlegać warunkom i politykom zapewnianym przez naszego klienta oraz że Infor nie jest stroną takich umów.

W jaki sposób wykorzystujemy gromadzone dane osobowe; cele i podstawy prawne przetwarzania

Głównym celem gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych jest zapewnienie Państwu bezpiecznego, bezproblemowego i wydajnego komfortu korzystania w charakterze osoby odwiedzającej i klienta. Możemy również wykorzystywać Państwa dane osobowe w celu:

 • obsługi Witryny (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie zawartej pomiędzy nami a Państwem umowy lub nasz prawnie uzasadniony interes, konkretnie nasz interes gospodarczy związany z oferowaniem Państwu produktów i usług);
 • zapewniania wsparcia lub realizacji usług wnioskowanych albo zatwierdzonych przez Państwa (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy nami a Państwem);
 • rozwiązywania Państwa problemów i zapewniania Państwu skuteczniejszej obsługi klienta (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy nami a Państwem);
 • przetwarzania płatności z tytułu zakupionych przez Państwa produktów lub usług (w tym przypadku podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy Państwem a nami);
 • dystrybucji powiadomień dotyczących modernizacji produktów, ofert specjalnych, aktualizacji informacji oraz innych nowych produktów i usług Infor albo naszych partnerów (podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy zawartej pomiędzy nami a Państwem albo nasz prawnie uzasadniony interes, konkretnie nasz interes gospodarczy związany ze składaniem Państwu spersonalizowanych ofert);
 • zapewniania lub obsługiwania pewnych produktów, które mogą wiązać się z automatycznym podejmowaniem decyzji (podstawą prawną takiego przetwarzania jest wyraźna zgoda; w każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę), oraz
 • w innych celach wymaganych albo dozwolonych przez prawo (podstawą prawną przetwarzania jest spełnianie naszych obowiązków prawnych).

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe podmiotom zewnętrznym

Spółka Infor współpracuje z innymi przedsiębiorstwami i czasami zatrudnia je w celu świadczenia usług w jej imieniu. Możemy udostępniać tym przedsiębiorstwom dane osobowe; Państwa dane osobowe będziemy jednak udostępniać wyłącznie aby zrealizować cele, dla których je gromadzimy. Wspomniane podmioty zewnętrzne są zobowiązane umownie do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz na mocy postanowień umowy zabrania się im wykorzystania tych informacji w jakimkolwiek innym celu.

Możemy również udostępniać Państwa dane w następujących przypadkach:

 • za Państwa zgodą;
 • kiedy jesteśmy w dobrej wierze przekonani, że ujawnienie jest konieczne, aby chronić nasze prawa lub naszą własność;
 • dla Państwa bezpieczeństwa albo bezpieczeństwa innych osób;
 • w celu przeprowadzenia czynności wyjaśniających dotyczących oszustwa albo w odpowiedzi na żądanie ze strony organów rządowych lub sądowniczych, albo inne zgodne z prawem żądania;
 • jednostkom z grupy Infor;
 • w celu przestrzegania przepisów prawa, oraz
 • w związku ze zmianą dotyczącą przedsiębiorstwa, taką jak przejęcie czy fuzja.

W jaki sposób chronimy i przechowujemy dane osobowe

Dbamy o to, aby zapewniać bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Stosujemy różne technologie i procedury bezpieczeństwa, starając się chronić Państwa dane osobowe przed nieupoważnionym dostępem, wykorzystaniem lub ujawnieniem. Na przykład przekazane przez Państwa dane osobowe są przechowywane na serwerach komputerowych z ograniczonym dostępem, które znajdują się w kontrolowanych placówkach.

W jaki sposób wykorzystujemy technologie śledzenia

Spółka Infor i jej partnerzy wykorzystują pliki cookie i podobne technologie w celu przyspieszenia procesu logowania użytkownika, zapamiętywania ustawień związanych z komfortem użytkownika, analizowania trendów, zarządzania witryną internetową, śledzenia ruchów użytkownika w obrębie witryny internetowej i gromadzenia informacji demograficznych dotyczących ogółu naszej bazy użytkowników. Mogą Państwo kontrolować wykorzystanie plików cookie na poziomie poszczególnej przeglądarki, ale jeśli zdecydują się Państwo wyłączyć używanie plików cookie, może to ograniczyć Państwa możliwość korzystania z określonych funkcjonalności i funkcji naszej witryny internetowej lub usługi.

Możemy współpracować z podmiotem zewnętrznym w celu wyświetlania reklam w naszej witrynie internetowej albo zarządzania naszymi reklamami w innych witrynach. Współpracujący z nami podmiot zewnętrzny może wykorzystywać pliki cookie lub podobne technologie w celu przedstawiania Państwu reklam w oparciu o Państwa działania związane z przeglądaniem witryn internetowych oraz zainteresowania. Jeżeli chcą Państwo zrezygnować z reklam opartych na zainteresowaniach, proszę kliknąć tutaj a w przypadku osób znajdujących się na terenie Unii Europejskiej, proszę kliknąć tutaj. Proszę zauważyć, że w dalszym ciągu będą Państwo otrzymywać reklamy ogólne.

Ochrona przed śledzeniem
Ochrona przed śledzeniem (Do Not Track, DNT) to opcjonalne ustawienie przeglądarki, które umożliwia Państwu wyrażenie swoich preferencji dotyczących śledzenia przez reklamodawców i inne podmioty zewnętrzne. Obecnie nie reagujemy na sygnały DNT. W związku z tym proszę pamiętać, że zewnętrzne przedsiębiorstwa prowadzące analizy sieciowe mogą gromadzić dane osobowe dotyczące Państwa aktywności w Internecie na przestrzeni czasu i w obrębie naszej witryny internetowej i innych lokalizacji internetowych.

Cookie Settings

W jaki sposób można uzyskać dostęp do swoich danych osobowych albo zmienić te dane

Infor przedstawi na żądanie informacje na temat tego, czy przechowujemy jakiekolwiek z Państwa danych osobowych. Zależnie od Witryny, z której Państwo korzystają, mogą Państwo uzyskać dostęp do swoich danych osobowych, poprawić je albo zażądać ich usunięcia poprzez zalogowanie się do swojego konta, albo kontaktując się z nami pod adresem Privacy.Inquiries@infor.com. Odpowiemy na Państwa wniosek w uzasadnionym terminie.

Jeśli Infor przetwarza informacje na Państwa temat w imieniu naszych klientów, proszę kierować swoje zapytania dotyczące ochrony prywatności i wnioski o uzyskanie dostępu, poprawienie albo usunięcie danych osobowych do danego klienta. Jeżeli klient zażąda od nas usunięcia informacji, odpowiemy w uzasadnionym terminie.

Możemy potrzebować zachować Państwa informacje w celu dalszego świadczenia usług na Państwa rzecz. W określonych okolicznościach prawo może wymagać, abyśmy zachowali Państwa dane osobowe przez pewien okres.

Dodatkowe prawa przysługujące osobom fizycznym w Unii Europejskiej

Oprócz praw opisanych w innym miejscu w niniejszej polityce mogą Państwu przysługiwać dodatkowe prawa związane z ochroną danych na mocy obowiązujących przepisów o ochronie danych. W przypadku osób fizycznych w Unii Europejskiej prawa te mogą obejmować prawo do przenoszenia danych, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie, prawo do sprzeciwu wobec lub do ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych i prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w kraju UE, w którym Państwo mieszkają.

Jak można zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych

Mogą Państwo zarejestrować się do otrzymywania od nas wiadomości marketingowych, zmienić swoje obecne preferencje albo zrezygnować z otrzymywania wiadomości marketingowych, korzystając z naszego Centrum preferencji dostępnego pod adresem Preference Center albo kontaktując się znami pod adresem Privacy.Inquiries@infor.com.

Jak można skontaktować się z nami w kwestiach związanych z ochroną prywatności

W razie jakichkolwiek pytań, uwag lub wątpliwości dotyczących ochrony Państwa prywatności albo niniejszej Polityki prywatności proszę skontaktować się z nami pod adresem Privacy.Inquiries@infor.com , albo wysłać pismo na następujący adres:

Chief Privacy Officer
40 General Warren Blvd
Suite 110
Malvern, PA 19355
USA