checking init param for environments

Ochrona danych
 • +48 71 306 0900
 • ZMIEŃ KRAJ

  FIRMA:


  Ochrona danych

  Polityka ochrony danych firmy

  Prywatność klientów jest dla firmy Infor Global Solutions (“Firma”) jedną z najważniejszych wartości. Chcemy poinformować, w jaki sposób chronimy informacje o klientach, którzy korzystają z usług i produktów oferowanych za pośrednictwem niniejszej strony internetowej („Strony internetowej firmy”).

  ELEKTRONICZNA REJESTRACJA

  Podczas rejestracji wymaganej do otrzymania za pośrednictwem Strony internetowej firmy („Zarejestrowany użytkownik”) usługi lub informacji, użytkownik zostanie poproszony o podanie pewnych danych („Danych osobowych”), które umożliwią jego identyfikację lub kontakt z Firmą. Informacje te mogą być połączone ze wszelkimi wcześniej podanymi Firmie informacjami („Profil osobisty”). Jeśli użytkownik nie był wcześniej zarejestrowany, Profil osobisty zostanie dla niego utworzony na podstawie danych podanych w trakcie rejestracji elektronicznej. 

  PROFILE KLIENTÓW

  Każdy Zarejestrowany użytkownik posiada unikalny Profil osobisty. Do każdego Profilu osobistego przypisano unikalny osobisty numer identyfikacyjny, dzięki któremu dostęp do wybranego profilu ma wyłącznie upoważniona osoba.

  PRYWATNOŚĆ

  Ochrona prywatności użytkowników podczas przeglądania i/lub używania usług za pośrednictwem Strony internetowej firmy polega na kilku podstawowych zasadach:

  • Powiadomienie. Dane osobowe są zwykle wymagane: (i) gdy klienci firmy rejestrują się, aby uzyskać dostęp do części Strony internetowej firmy przeznaczonej wyłącznie dla klientów („Portal kliencki”), lub (ii) gdy odwiedzający Stronę internetową firmy zażądają informacji na temat Firmy, jej produktów i/lub usług.  Mimo że Warunki użycia dotyczące punktów (i) i (ii) mogą się różnić, we wszystkich trzech sytuacjach Firma używa danych osobowych do tych samych celów:
   • Aby ominąć konieczność ponownego wprowadzanie danych i tym samym ułatwić korzystanie ze Strony internetowej firmy,
   • Aby przyspieszyć wyszukiwanie informacji i usług,
   • Aby przygotować odpowiednie materiały,
   • Aby rozsyłać powiadomienia dotyczące aktualizacji produktów, ofert specjalnych, zmian informacji i innych nowych usług i produktów Firmy,
   • Aby przekazywać istotne informacje spółkom zależnym lub firmom zewnętrznym.

  NALEŻY ZAUWAŻYĆ, ŻE KLIENTÓW FIRMY UPOWAŻNIONYCH DO KORZYSTANIA Z PORTALU KLIENTA DOTYCZĄ DODATKOWE WARUNKI UŻYCIA ZWIĄZANE Z KORZYSTANIEM Z TEGOŻ.

  • Zgoda/Wybór. Jeśli odwiedzający odmówi podania danych osobowych, wówczas będzie mógł przeglądać i/lub korzystać z wielu części Strony internetowej firmy, ale nie będzie miał dostępu do określonych części strony, zastrzeżonych dla wybranych użytkowników.

  Firma będzie przekazywać Dane osobowe, aby ułatwić przeprowadzanie transakcji lub na podstawie ważnych pism procesowych, takich jak nakaz przeszukania, wezwanie sądowe lub nakaz sądowy. Firma może przekazywać statystyczne, zgromadzone, niezwiązane z określoną osobą dane firmom zewnętrznym, aby umożliwić przesyłanie użytkownikom handlowych nieustalonym odbiorcom. Jeśli użytkownik nie chce, aby Firma przesyłała mu za pomocą poczty elektronicznej, poczty lub telefonu informacje o innych ofertach dotyczących produktów Firmy, programów, wydarzeń lub usług, lub jeśli nie chce otrzymywać ofert od spółek zależnych, partnerskich lub zewnętrznych, należy skontaktować się z Firmą pod adresem info@infor.com.

  Należy zauważyć, że Firma nie ma wpływu na politykę prywatności i zasady wymiany danych stosowane przez firmy zewnętrzne, które oferują takie produkty lub usługi. Firmy zewnętrzne mogą stosować zasady ochrony poufnych danych, które różnią się od niniejszej polityki prywatności i mogą one przetwarzać dane osobowe na innych warunkach niż określone w niniejszej Polityce prywatności firmy.

  • Dostęp. Firma umożliwi kontrolę poprawności i aktualności zgromadzonych przez firmę Danych osobowych. Dane te można w każdej chwili przejrzeć i uaktualnić. W tym celu należy skontaktować się z Firmą pod adresem info@infor.com.
  • Integralność/Bezpieczeństwo danych. Dane osobowe są gromadzone zgodnie z celem, do którego zostaną wykorzystane. Firma podejmie wszelkie starania, aby dane te były stosowane zgodnie z planowanym użyciem. Ponadto Firma podejmie środki ostrożności, aby ochronić dane przed utratą, nadużyciem, nieautoryzowanym dostępem lub ujawnieniem, zmianą lub usunięciem. 
  • Egzekwowanie. Jeśli z jakiejś przyczyny użytkownik uzna, że Firma nie zastosowała się do powyższych zasad, należy skontaktować się z Firmą pod adresem info@infor.com. Firma podejmie wszelkie starania, aby jak najszybciej rozpoznać i rozwiązać zaistniały problem. Należy upewnić się, że w temacie wiadomości znajdą się słowa „Polityka prywatności/Privacy”.